Skip to content

Haugalandets høringsinnspill: Kvalitative tildelingskriterier for Utsira Nord

Regjeringen la tirsdag 6. desember frem sitt forslag til system for tildeling av lisenser på havvind og ba om innspill fra bransjen på en høring med frist 6. januar 2023. Regionenrådet for Haugalandet har sendt inn et høringssvar. Haugalandet har som mål å oppnå landets høyeste arbeidsplassvekst innen havvindsegmentet.

Les Regionrådet for Haugalandets høringsinnspill her. 

Hovedbudskapet i høringssvaret var:

1. Tildelingsmodellene:
Regionrådet for Haugalandet støtter de konseptuelle tildelingsmodellene med kvalitative tildelingskriterier for Utsira Nord og prekvalifisering og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II. Det bør gis finansiering til alle områdene i denne tildelingsrunden for å bidra til at 1500MW blir realisert innen 2030. Ved å tildele støtte til tre prosjekter samtidig, vil det danne seg flere leverandørkjeder som videre kan bidra til en sterkere internasjonal konkurranseevne.

2. Bærekraftig samfunnsutvikling:
De kvalitative kriteriene og støtteordningene må i større grad bidra til lokal bærekraftig samfunnsutvikling av økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Særlig det mest berørte øysamfunnet Utsira kommune, og den maritime industriregionen Haugalandet, inklusiv
Sunnhordaland og indre Ryfylke.

3. Mål for lokal verdiskaping og arbeidsplassvekst:
Det forventes at en stor andel av arbeidsplassene som genereres av havvindutbyggingen, lokaliseres innen regionen. At norsk leverandørindustri, lokal kompetanse og areal tas i bruk i størst mulig grad, sikrer lokal verdiskaping og arbeidsplassvekst.

4. Lokalisering av arbeidsplasser og arealbruk:
Det forventes at aktørene som tildeles havvind konsesjoner ved Utsira Nord, skal benytte regionens havneområder, næringsarealer og kontorarealer for å sikre arbeidsplassvekst i regionen. Dette gjelder både i anleggsfasen og i driftsfasen. Hvis arealene ikke kan benyttes, må det gis en saklig begrunnelse i konsesjonssøknaden.

5. Utvikling av leverandørindustrien
Det forventes at aktørene som tildeles havvind konsesjoner ved Utsira Nord, vil anvende «åpen innovasjon» for å gi regionens leverandørindustri mulighet allerede i tidlig fase til å samspille for å løse utfordringsbildet, og at det leveres beskrivelser for hvordan dette sikres.

6. Statlige arbeidsplasser:
Haugesund er Norges «maritime hovedstad» hvor landets største rederier i ulike segmenter er lokalisert. Her er Sjøfartsdirektoratet og Kystverket lokalisert. Haugalandet har, i forhold til sin størrelse, blant landets laveste andel statlige arbeidsplasser. Når Utsira Nord etableres, er det naturlig at Sjøfartsdirektoratet tildeles relevante ansvarsområder, og at NVEs ressurser og kompetanse innen havvind, styrkes med et kontor i regionen.

7. Ansvar og rolleavklaring:
Ansvar og rolleavklaring for bygging og drift av nett for ilandføring av kraft, må avklares før konsesjonsutlysningen for å skape forutsigbarhet og trygghet for hvem som skal ivareta viktige hensyn og sameksistens rundt kabeltraséer og ilandføring.

8. Hensyn og sameksistens:
Kartlegging og konsekvensutredning for å finne gode løsninger for sameksistens med annen næring, natur og miljø, vil være avgjørende for å få oversikt over ulempene regionen påføres. Regionen har en arbeidsplassdekning innen fiske og havbruk som er nær dobbelt så høy som landsgjennomsnittet, og sjøområdet har høy tetthet med skipstrafikk. Gyteområder, fugl og andre arter har sitt naturlige habitat i området.

9. Arealeffektivitet:
Når så store sjøarealer «båndlegges», bør utnyttelsen være mest mulig optimal. Konsesjonene bør ikke begrenses til 500 MW. Arealene bør heller ikke begrense bruk av andre typer energiproduksjon som solenergi eller bølgekraft. Bruk av flere teknologier kan gi jevnere produksjon og regularitet. Det kan også være aktuelt å prøve ut havbruk tilknyttet vindparkene, jmf. «marine næringsparker».

10. Skatteregimet og støtteordninger:
Skatteregimet og støtteordninger må avklares før konsesjonsutlysningen. Det må skapes forutsigbarhet både for konsesjonsutbyggerne og for kommunene, og ulempene ved havvindutbyggingen må kompenseres for.

Høring av kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord

Relaterte artikkler

Kompetansebehovet i havvind: Gigawatt krever megaløft

Utsatt frist for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

Haugalandets høringsinnspill: Kvalitative tildelingskriterier for Utsira Nord