Skip to content
 • Sist oppdatert 16.02.2024

Bakgrunn

Mulighetslandet Haugalandet – en region med et innholdsrikt og spennende nærings- og arbeidsliv, en region med nærhet til et utall av aktiviteter. Med et levende kulturliv og et godt sted å vokse opp, bo, leve og utvikle seg. Et friskt pust mellom hav, fjord og fjell.

Tilgang på god og relevant kompetanse er avgjørende i alle deler av det moderne arbeids- og samfunnslivet. For den enkelte person har kompetanse og utdanning sammenheng med livskvalitet, gjennom inntektsevne, personlig utvikling og samfunnsdeltakelse. I arbeidslivet er en kompetent arbeidsstyrke nødvendig for å utvikle produktive og konkurransedyktige virksomheter

Raske teknologiske endringer og omstilling gjør hele arbeidslivet avhengig av en kompetent arbeidsstyrke for å kunne utvikle bærekraftige og konkurransedyktige virksomheter. Samtidig pekes det på at det ikke er samsvar mellom det som tilbys av kompetanse og det arbeidslivet trenger (Steen m.fl. 2021). For å kunne dekke gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse, understrekes viktigheten av at arbeidslivets behov blir vektlagt i enda større grad i utformingen av utdanningstilbudene. «Tette kompetansegapet» er også én av NHOs 10 ambisjoner i prosjektet «Neste trekk, Veikart for fremtidens næringsliv» og i Kompetanseutvalgets «Fremtidige kompetansebehov». Dette er med på å danne bakteppet for kartleggingen av kompetansebehovet på Haugalandet.

Regionrådet vedtok gjennom Veikart for Haugalandet 2021 – 2025,  å styrke regionens konkurransekraft og innovasjonsevne gjennom  blant annet å tilrettelegge for tilgang til stabil og relevant kompetanse, tilpasset nærings- og arbeidslivets behov. Det var et mål å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft på Haugalandet gjennom et forpliktende samarbeid mellom næringslivet, offentlig sektor og utdannings aktørene. Etter en omfattende prosess med vedtok Regionrådet  “Kompetansestrategi for Haugalandet 2022-2025“.

Kompetansestrategien bygger på:

1. Kompetansekartlegging av mulighetsområdene grønn energi og industri, havnæringene, havbruk og IT.  De strategiske mulighetsområdene samsvarer med de prioriterte områdene i Rogaland Fylkeskommunes næringsplan.

2. Kompetansekartlegging av eierkommunene i Haugaland Vekst, Helse Fonna og NAV.

3. Kartlegging av kompetansebehovet innen havvind.

 

 

Kompetansekartleggingen viser at:

 • Virksomhetene har behov for kompetanse innenfor et vidt spekter av fagområder
 • Behovene er til dels de samme på alle utdanningsnivå
 • Behovene er for en stor del like på tvers av bransjer
 • Innspillene er i stor grad sammenfallende med det som kommer fram gjennom nasjonale analyser (f.eks. NHOs kompetansebarometer og Kompetanseutvalgets: Fremtidens kompetansebehov)
 • For å kunne rekruttere arbeidskraft til regionen, oppleves det som en forutsetning å styrke det lokale tilbudet innen høyere utdanning
 • Haugalandet må ha høy attraktivitet framover for at arbeidslivet skal få tak i den arbeidskraften de trenger.
 • Kompetanserapportene er omfattende og viser hvilke fagområder som er aktuelle både innen videregående skole, høyere utdanning og fagskoler.

 

Et kort sammendrag:

 • Det er behov for å etablere permanent(e) ordning(er) for samordning og samspill mellom næringsliv, det offentlige og utdanning, både med hensyn til å styrke utdanningsløpene og omdømmebyggingen i regionen.
 • Det må i større grad satses på utdanning på alle nivå innen IT, teknologifag fra yrkesfaglig utdanning til ingeniører, innen fag som elektro-, automasjon, maskinfag, materialdesign, datateknologi, digitalisering og prosessfag.
 • Fagkompetanse innen sykepleie, vernepleie, helsesykepleier, jurister, VA- ingeniører, lærere, barnehagelærer, sosionomer, ulike områder innen kommunale forvaltning og mellommenneskelig samhandling og ulike retninger av fagarbeidere vil være avgjørende for å imøtekomme en fremtidig utvikling.
 • Kunnskap om bærekraftig vekst og bærekraftbegrepet. Stikkord som går igjen, er sirkulærøkonomi, avfallspyramiden, nye verdikjeder, fornybar energi, batteriteknologi, energieffektivitet, elektrifisering, karbonfangst og vannrensing (RAS-teknologi).
 • Viktige ferdigheter i framtidens arbeidsliv: Helhetsforståelse og evnen til endring, samarbeid og selvstendig arbeid.

 

Det vil være nødvendig å styrke det lokale utdanningstilbudet i regionen for å få og beholde flere studenter i regionen. Videre må omdømmearbeidet videreutvikles for å tiltrekke seg arbeidskraft fra andre områder. Regionen har en relativ stor arbeidsstyrke som står utenfor arbeidslivet. Det er et mål å mobilisere deler av denne gjennom ulike tiltak. Utdanningsinstitusjonene har sett seg selv i lys av kartleggingenes innhold og gjennom prosesser foreslått tiltak for å imøtekomme næringslivets behov.

 

 

 

Mål med kompetansestrategien

Veikartet for Haugalandet for 2021-25 gir retning for det regionale offentlige næringsarbeidet og sier noe om hva regionen prioriterer å jobbe med de neste årene for å øke attraktiviteten og nå målet om økt bærekraftig verdiskaping og vekst i antall arbeidsplasser.

Hovedmål for veikartet: Bærekraftig vekst i verdiskaping og antall arbeidsplasser minst tilsvarende landsgjennomsnittet.

Delmål: Øke nærings- og bostedsattraktiviteten på Haugalandet. 

Kompetansetrategien for Haugalandet 2022 – 2025 bygger på veikartes målsetting.

Kompetansestrategien har fem hovedsatsingsområder:

 • Formalisere et regionalt samarbeid mellom næring, utdanning og det offentlige.
 • I større grad synliggjøre og markedsføre utdanningstilbudene i regionen i alle ledd.
 • Følge opp intensjonene i Kompetansekartleggingene.
 • I større grad mobilisere arbeidsstyrken som står utenfor arbeidslivet.
 • Videreutvikle omdømmearbeidet.

Det er etablert et kompetanseforum som følger opp kompetansekartleggingen og som fanger opp trender og endrede behov i markedet. Den enkelte utdanningsinstitusjon innarbeider sine tiltak i egne planer, mens tiltak som skal følges opp på regionalt nivå innarbeides ved rullering av tiltaksplanen for Veikart for Haugalandet. Den enkelte virksomhet gjør en vurdering på egne tiltak som bidrar til et felles kompetanseløft for regionen. Kommunene v/Regionrådet for Haugalandet eier problemstillingen, mens Haugaland Vekst er kommunenes verktøy i arbeidet på regionalt nivå, og koordinerer arbeidet på vegne av kommunene i regionen.

Kompetansestrategien vil inngå som en del av Rogaland fylkeskommunes kompetanseplan. Kompetanserapportene og kompetansestrategien vil være en del av kunnskapsgrunnlaget til fylkets plan. Haugaland Vekst representerer regionen inn mot et kompetanseforum eller en lignende arena på fylkesnivå.

Kompetanserapportene er arbeidsverktøy til bruk i det videre arbeidet med videreutvikling av utdanningsløpene i tett samhandling med det offentlige og næringene.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsatsområdene

Kompetansestrategien har fem hovedområder for videre arbeid:

 • Formalisere et regionalt samarbeid mellom næring, utdanning og det offentlige
 • I større grad synliggjøre og markedsføre utdanningstilbudene i regionen i alle ledd
 • Følge opp intensjonene i kompetansekartleggingene
 • I større grad mobilisere arbeidsstyrken som står utenfor arbeidslivet
 • Videreutvikle omdømmearbeidet
 • Regionrådet fungerer som styringsgruppe for kompetansestrategien.

For at framtidens arbeidstakere skal bli bedre rustet for arbeidslivet gjennom økt forståelse for hvordan arbeidslivet fungerer, og for at bedriftene skal få tak i den kompetansen de faktisk har behov for og også klare å rekruttere kompetent arbeidskraft til Haugalandet, går det tydelig fram av kartleggingen at det er nødvendig med økt kontakt og samhandling mellom næringslivet, utdanningsinstitusjonene og det offentlig.

Det synes å være en gjennomgående oppfatning at det er liten grad av innflytting til regionen. De fleste ansatte i bedriftene er enten lokale eller tilbakeflyttere. Det er behov for å rekruttere folk utenfra for å kunne dekke kompetansebehovet. Her vil det være avgjørende å vise seg sammen som region og synliggjøre mulighetslandet Haugalandet.

Det påpekes at det er gjort mye god jobbing med å synliggjøre muligheter i regionen, og eksempler på konkrete tiltak er å besøke utdanningsinstitusjoner i de store byene, Sildikon Valley, Den 25. timen. Videre signaliseres at arbeidslivet i regionen må løfte fram den pågående utviklingen og synliggjøre den framtidige betydningen av satsinger som veiprosjektene Rogfast, Hordfast og utviklingen av E134. Regionen har mange fortrinn som med fordel kan synliggjøres bedre for framtidige arbeidstakere.

Regionalt samarbeid mellom næring, utdanning og det offentlige
Tiltak Status Anbefaling
Etablert Kompetanseforum for Haugalandet Opprettet – januar 2023 To møter pr. halvår
Fellesarena utdanningsinstitusjoner HVL, AOF og Fagskolen i Rogaland Arena for samkjøring av tilbud / tiltak To møter pr. halvår
Synliggjøre og markedsføre utdanningstilbud og arbeidsmuligheter i regionen
Tiltak Status Anbefaling
Yrkesmessen for elever i 10. klasse Gjennomføres årlig, september Videreføres
Læreplasskonferansen for 1. års yrkesfagelever Gjennomføres årlig, september Videreføres
Karrieredager elever 2. og 3. års studieforb. Gjennomført 1. gang 2023 Videreføres årlig i jan.
Bedriftsbesøk 3. års elever studieforb. Gjennomført 1. gang 2023 Videreføres årlig om høsten. Kartlegger interesse for deltakelse
Informasjonsteknologi og medieproduksjon Økt fra 30-45 elevplasser fra skoleåret 2023 Synliggjøre behov ovenfor Fylkeskommunen årlig

Tiltak for fagskoler

Status

Anbefaling

IT- digitalisering og robotisering 30stp, i Ryfylke Oppstart 6. september 2023 Videreføres eventuelt etter vurdering
Fagskolen Rogaland søkt om akkreditering innen flere områder Søknad inne Oppstart ved tildeling
Fagskolen Rogaland har flere nye fag som støtter kompetansebehovet Nettside
AOF har flere nye fag som støtter kompetansebehovet Nettside

Tiltak for høyere utdanning

Status

Anbefaling

Flere korte moduler i henhold til behov i kartleggingen Gjennomført våren 2023 Videreføres
Blå åker 60/ 180 stp (havbruk) Gjennomføres årlig Videreføres
Flere aktuelle fag med tildeling 2023 Se nettside for mer informasjon
Bachelor i IT Opptart høsten 2023 Videreføres

Arbeidsmuligheter/sysselsetting/arbeidsmarked

Status

Anbefaling

Næringsforeningen frokostmøter Godt besøkt Videreføres
Følge opp intensjonene i Kompetansekartleggingene

Tiltak

Status

Anbefaling

Kompetansekartleggingene gjennomgås av fellesarena for utdanningsinstitusjonene to ganger årlig Ikke startet Start høsten 2023
Kompetansekartleggingene tema i Kompetanseforum jevnlig Gjennomgått juni 2023 Gjentas årlig
Kompetansebehov havvind Rapport utarbeidet Følges opp etter vedtak
Mobilisere arbeidsstyrken som står utenfor arbeidslivet

Tiltak

Status

Anbefaling

Prosjekt Din fremtid, et samarbeid mellom utdanning, oppfølgingstjenesten og UngInvest Prosjektet er under etablering Gjennomføres
Utarbeide en oversikt over tilbydere og innhold i forhold til å mobilisere arbeidskraft Ikke startet Nav ha en sentral rolle
Videreutvikle omdømmearbeidet

Tiltak

Status

Anbefaling

Utvikle Sildikon Valley Det er økt til 17 bedrifter og 70 studenter i 2023 Utvikles videre
Opprette trainee stillinger Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal utvikle konseptet Igangsettes
Besøk på universitet og høgskoler sammen med partnere i omdømmearbeidet Gjennomføres flere ganger i året på ulike studiesteder Videreføres
SoMe – være enda mer synlig på ulike digitale arenaer Utvikles kontinuerlig Videreføres

Utdanning

Utdanningsinstitusjonene i regionen har vært aktive deltakere i prosesser etter kompetansekartleggingene. Det er igangsatt ulike utdanningstilbud i kjølvannet av kartleggingene. Her er en oversikt over regionale utdanningstilbud.

Aktuelle tema for master-/bacheloroppgaver

Aktuelle tema for bachelor og masteroppgaver vil legges inn her. Det vil sendes ut informasjon til bedriftene om verdien av og mulighetene for profilering av regionen slike oppgaver medfører. I oversikten under er kun eksempler på mulige tema.
Tema Tema

Tema

Digitalisering i kommunene Samfunnsutvikling i bygdene Se på data- si noe om fremtidens kommune
Sykepleiere oppgaver og forsking Flytende vindpark utenfor Skudenes – hvordan benytte mulighetene i de store mengdene utfordringer som er knyttet til dette miljøet Elkraft, HR, digitalisering, bærekraft, resultat på bærekraftsindikatorer
Aktuelt med deloppgaver innenfor prosjekt – beregning av energieffekt, CO2-reduksjon, gevinst osv Grønn energi, fornybar energi Markedspotensiale for ulike nye løsninger, logistikk
Aktuelt med deloppgaver innenfor prosjekt – beregning av energieffekt, CO2-reduksjon, gevinst osv

Kompetanseforum Haugalandet

Kompetanseforum Haugalandet ble etablert i januar 2023.

Forumet er sammensatt av aktører fra næring, det offentlige og utdanning.

Haugaland Vekst leder forumet.

Bedrifter:

Næringsforeningen, Maritimt forum, IT- bedrifter, havvindklynge og grønn industri

Det offentlige:

Kommuner, Helse Fonna, fylkeskommunen, NAV, Arbeidslivsrådet, MOR- nettverket

Utdanning:

Høgskolen på Vestlandet, AOF, Fagskolen i Rogaland, De videregående skolene og Nord R

Har du innspill?

Vibeke Klungland: Tlf. 901 23 856 – [email protected]

Referanser

NHO (2019, oppdatert 2022): Neste trekk: NHOs veikart for fremtidens næringsliv nho.no

Norsk Industri (2021): BattKOMP. Kompetansebehov i batteriindustrien norskindustri.no

Norsk Industri (2022): BattKOMP. Del 2 Gap-analyse norskindustri.no

NIFU (2022): NHOs kompetansebarometer 2021, NIFU-rapport 2022:3

Steen, Jørgen Ingerød m.fl. (2021): Dimensjonering av utdanningstilbudet, Rapport nr. 25-2021,

Haugaland Vekst (2021): Veikart for Haugalandet 2021-2021. En felles strategi for næringsutvikling haugalandvekst.no

Telemarkforsking: Kompetansebehov Haugalandet Undertittel: Innspill fra bedrifter innenfor grønn energi, grønn industri, havbruk, havnæringene og IT-sektoren TF-notat nr: 2/2022

Haugaland Vekst: Kompetansebehov for kommune på Haugalandet, Helse Fonna og NAV. Undertittel: Innspill fra kommunene på Haugalandet, Helse Fonna og NAV, 2022

Haugaland Vekst 2023: Kompetansebehov innen havvind

Sist oppdatert 16.02.2024