Skip to content
 • Sist oppdatert 27.10.2023

Haugalandet – regionen der mulighetene ligger

Dette er en kortversjon på norsk av vertskapsrapporten som Haugaland Vekst har laga for utbyggere, leverandørindustri, politikere og andre interesserte. Hele rapporten, på engelsk, ligger her. 

I denne forkortede utgaven av vertskapsrapporten starter vi med å vise til artikkelen som Haugesund Avis hadde da næringsministeren framsnakket hvorfor Haugalandet er episenteret for utviklingen av flytende havvind.

Fra Haugesunds avis 7. september 2023

Næringsminister Jan Christian Vestre kom til Haugalandet med store ord torsdag: Han mener det er mange grunner til hvorfor Haugesund er episenteret i havvindsatsingen:

1. Verdens første flytende havvindturbin som ble satt i drift her i 2009

2. MET-senteret som er verdensledende på fullskala testing av flytende havvindturbiner

3. Utsira Nord som blir et av verdens største havvindprosjekter med investeringer på flere titalls milliarder og store ringvirkninger i regionen

4. Gode forutsetninger for ilandføring av strøm fra store havvindprosjekter

5. Noen av de mest lovende områdene for den neste store havvindutlysningen i 2025

6. Verdensledende leverandørbedrifter, teknologimiljøer og havvindklyngen Norwegian Offshore Wind

7. Et etablert offentlig-privat samarbeid mellom kommuner, forskningsaktører og havvindindustri

8. Verdens øyne rettet mot oss, senest på Floating Wind Days-konferansen i mai

Havvindregionen Haugalandet og Sunnhordland er et naturlig sentrum for den norske havvindsatsingen. Regionen har en unik posisjonering mot Nordsjøbassenget med skjermede fjorder som gir gode muligheter for produksjon og sammenføyning av havvindturbiner. I tillegg er verdens fremste testsenter for flytende havvind og Norwegian Offshore Wind lokalisert i regionen. Vi har også en svært kompetent leverandørindustri og rederi- og subseanæring med vilje til å investere i fremtiden.

Norsk Industri peker også på Haugalandet og Sunnhordland som Norges fremste havvindhub. De viser blant annet til den geografiske beliggenheten med kort avstand til Norges første flytende havvind-område – Utsira Nord. I tillegg trekker organisasjonen frem vår kompetente og varierte verftsindustri, fremtidsrettede rederier, kabelprodusenter og et havneselskap med ambisjoner om å bli den viktigste infrastrukturtilbyderen til flytende havvind i Nordsjøbassenget.

Den norske statsministeren, Jonas Gahr Støre, har sett det samme. Han har uttalt at om Vestlandet lykkes med sin havvindsatsing, så vil Norge lykkes.

Ordførerne på Haugalandet har vært samstemte om felles satsing og tilrettelegging for aktører som ønsker å etablere virksomheter knyttet til havvind-utbyggingene i Nordsjøbassenget. Regionen har lang tradisjon for tett samarbeid og felles satsinger på tvers av politiske skillelinjer. Regionen legger til rette for gode og stabile rammevilkår for et næringsliv som i generasjoner har erfaring fra internasjonalt samarbeid.

Slik kan Norge lykkes med å bli ledende på havvind

Den norske regjeringen har en ambisjon om 30 GW tildelt havvind innen 2040, nesten en dobling av kapasiteten fra dagens kraftproduksjon.

Første tildeling er gjort i 2023 med 3 GW, og nå har regjeringen varslet at ytterligere tildeling vil skje i 2025. Dette er gode ambisjoner, som må følges opp med en betydelig tildeling i 2025, og kontinuerlige tildelinger etter det. Slik sikrer man forutsigbarhet for utviklere, leverandørkjede og for finansiering.

Er det behov for kraften?

Norge har et kraftforbruk på rundt 140 TWh per år i dag. Statnett har i sin siste kraftmarkedsanalyse anslått framtidig kraftbehov fram mot 2050, med ulike scenarier. I basis-scenariet øker forbruket til 220 TWh i 2050. Statnett har også scenarier med høy og svært høy forbruktvekst som vil gi behov for 260 til 300 TWh per år i 2050.

Støtten i startfasen – det er en investering!

De første områdene er lyst ut med toveis differansekontrakter som garanti for finansiering av prosjektene. Parkene er da sikret en minstepris samtidig som myndighetene vil få overskudd når kraftprisen er høy. Logikken bak en slik garanti for de første prosjektene er ikke bare å få tilgang på ny kraft, men også å investere i en næring som etter hvert kan skalere, utvikle teknologien, få ned kostnader og ta markedsandeler internasjonalt.

Hjemmemarked og teknologioverføring/omstilling fra olje og gass

Havvind er en global industri, og representerer enorme muligheter for eksport av produkter og tjenester for norske leverandører. Skal Norge etablere en bred leverandørindustri innen havvind er et hjemmemarked med et antall større prosjekter avgjørende for at leverandørene skal skaffe seg referanser og styrke sin konkurransekraft også internasjonalt. Det er et stort potensial for overføring av teknologikompetanse fra olje- og gassindustrien og tilknyttet leverandørindustri. Dette krever også investering i utvikling av havner og infrastruktur for bygging og sammenstilling.

Tempo

 • Industri og næringsliv må være tidlig ute med innovasjon og deltaking i havvindleveranser
 • Det offentlige må:
  • Ha tempo og stabilitet i utlysninger, helst nye utlysinger minst annet hvert år.
  • Ha tempo og stabilitet i konsesjonsprosesser og saksbehandling. OED og NVE må ha nok bemanning til dette.

Kostnader

NVE har anslått av kostnadene for flytende havvind kan falle fra 117 øre per kilowattime nå, til 68 øre i 2030.

Alle utbygginger som settes i gang i Norge må være rettet mot det samme målet: Å bygge kraft til så lav pris som mulig. Det legger ikke opp til skreddersøm slik man er vant til i petroleumsnæringen, men konkurranse og storskalaproduksjon av mange like fundament og sammenstillinger.

Sameksistens og sosial aksept blir viktig!

 • Lokal tilstedeværelse og nye arbeidsplasser i nærmiljøet vil være avgjørende for å skape lokal entusiasme og aksept for ny utbygging.
 • God sameksistens med andre næringer og hensyn til natur- og miljø er helt nødvendig for å lykkes både i hvert enkelt prosjekt, men også for hele havvindsatsingen.
 • De første havvindprosjektene må ha mest mulig positive ringvirkninger for lokalsamfunn og ha minst mulig negative konsekvenser for miljøet.

Haugalandet blir vertskap for verdens største flytende havvindpark, Utsira Nord, og blir dermed pilotregion for utbyggingen av flytende havvind i Norge. Utsira kommune blir Norges første vertskapskommune for flytende havvind. Kommunen består av 99,3% havressurser, og 60% (530 km2) av disse blir direkte berørt av utbyggingen av Utsira Nord. Utsira Nord vil bare ligge 7 km fra øysamfunnet. Kompensasjon for ulemper må sikres gjennom varige inntekter, og bidra til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig lokalsamfunnsutvikling.

Dronefoto: Erik Hørluck Berg, Utsira kommune
Dronefoto: Erik Hørluck Berg, Utsira kommune

Lykkes Vestlandet, lykkes Norge

Utvikling av havvindprosjekter langs kysten og Utsira Nord spesielt vil ha stor betydning for eksisterende leverandørindustri i regionen som har ledende teknisk og operativ offshore kompetanse som vi må bygge videre på. Sysselsettingseffekten av en utbygging vil være et viktig bidrag til å omstille en region med konsentrert næringsstruktur innen olje- og gass.  

Det er stort verdiskapningspotensiale i havvind

Menon Economics gjennomførte i 2022 en studie som vurderer den langsiktige utviklingen i det globale markedet for flytende havvind, samt norske aktørers omsetningspotensiale. Rapporten viser blant annet at flytende havvind kan bli en av Norges viktigste jobbskapere i 2050.

 • Flytende havvind kan alene skape opp til 52 000 arbeidsplasser i 2050, noe som tilsvarer om lag 25 prosent av sysselsettingen oljenæringen hadde i 2019.
 • Norske aktører kan faktisk ta en markedsandel på mellom 5 og 14 prosent av det globale flytende markedet. For å oppnå det øvre intervallet må vi ifølge rapporten raskt bygge opp en solid industri hjemme i Norge.

Haugaland og Sunnhordaland er et naturlig senter for norsk havvind

 • Haugalandet og Sunnhordland ligger sentralt plassert på Vestlandet, midt mellom Bergen og Stavanger, og med kort vei til Europa.
 • Regionen har en unik beliggenhet mot Nordsjøbassenget med havvindfeltet Utsira Nord som nærmeste nabo i vest og kort vei til alle aktuelle utbyggingsområder i Nordsjøen og Europa.
 • Verdens fremste testsenter for flytende havvind, Marine Energy Test Centre (METCentre), ligger i regionen
 • Regionen har lokasjoner med naturgitte forutsetninger for produksjon og sammenføyning av havvindturbiner, jfr. WindWorks Jelsa, Windafjord Port og Haugesund Windport, Haavik.
 • Erfaren, kompetent og relevant leverandørindustri
 • God tilgang på fornybar energi
 • En fremtidsrettet maritim næring og et havneselskap med ambisjoner om å bli den viktigste infrastrukturtilbyderen til flytende havvind i Nordsjøbassenget.
 • Næringslivet er differensiert og har mange bein å stå. Regionen har store industrimiljø som Aibel Haugesund, Aker Solutions Stord, Westcon, Kårstø Prosessanlegg (Equinor/Gassco), Hydro Aluminium Karmøy og Eramet Sauda. I tillegg er det også en høykompetent underskog av små og store underleverandører til industrien, havnæringene og olje- og gass-sektoren.
 • Maritim klynge med flere store rederier som ruver i internasjonal målestokk.

Regionen er også kjent for å kunne mobilisere, være lettbeint og rask til å snu seg rundt når situasjonen krever det. Og det er kort vei og tett og godt samarbeid mellom næringslivet, offentlige myndigheter og akademia.

Leverandører til havvindindustrien:

Her et knippe av aktuelle leverandører som er lokalisert på Haugalandet. Denne er ikke uttømmende. Les mer på hjemmesider eller i den større engelske rapporten.

Rederier:

 • Edda Wind er pr. I dag den eneste rendyrkede maritime operatøren i havvindindustrien.
 • Østensjø Rederi AS forvalter skipene til Edda Wind
 • Knutsen Group består av seks fullt integrerte shippingselskaper, og hovedkontoret ligger i Haugesund.
 • Solstad er et stort og kompetent offshorerederi med rundt 100 moderne skip og 3 200 ansatte. Hovedkontoret ligger i Skudeneshavn.
 • Eidesvik Offshore ASA eier og driver en verdensomspennende flåte av spesialbygde fartøy som leverer tjenester til offshore supply, subsea, offshore vind og seismikk. Hovedkontor på Bømlo.

Leverandører av undervannstjenester:

 • DeepOcean har ca 1 000 ansatte, hvorav 300 er lokalisert i Haugesund. Selskapet er en verdensledende leverandør av tjenester til havnæringene.
 • Reach Subsea er en ledende leverandør av subsea-tjenester..
 • Saga Subsea har lokasjoner på Kypros, Gran Canaria og Norge. Hovedkontoret ligger i Haugesund.
 • Kystdesign bygger og utvikler ROV-er. Har Nord-Europas største testbasseng for ROV.

 

Verftsindustrien:

Aibel har mer enn 4 700 ansatte som jobber ved selskapets kontorer i Norge, Thailand og Singapore, og selskapet eier to moderne verft i Haugesund og i Thailand, begge med betydelig prefabrikasjons- og konstruksjonskapasitet. Verftet har levert HVDC-plattformer (Omformer til havvindparker)

Aker Solutions på Stord i Sunnhordland er et sentralt verft for Aker-konsernet og har mange tiårs erfaring med å designe, levere og betjene halvt nedsenkbare bore- og produksjonsplattformer.

Selskapet leverer både faste og flytende vindturbinfundamenter inkludert understell av stålkappe, tyngdekraftbaserte konstruksjoner (GBS) i betong eller stål, flytende underkonstruksjoner i betong eller stål og konverterplattformer, ikke minst de 11 fundamentene til Hywind Tampen.

Westcon  Group med hovedkontor i Ølen har gjennom sine 40 år klart å posisjonere seg som en av de ledende totalleverandørene av løsninger, produkter og tjenester både innen offshore-sektoren, energisektoren og til maritim industri.

Baser og lokasjoner for produksjon av fundament og for sammenstilling:

 • WindWorks Jelsa i Suldal. Selskapet jobber med å omforme 800.000 m2 av steinbruddet som Norsk Stein drifter til produksjonsanlegg for betongfundament og montering av flytende vindturbiner. Anlegget skal etter planen stå klart for å kunne produsere fundament til utbyggingen av Utsira Nord. Anlegget har dypvannstilgang (nær 100 meter ved kai) i skjermet farvann og med lave tidevannsvariasjoner.
 • Windafjord port har nå planene klare for å bygge ut industriområdet ved Dommersnes i Vindafjord på 550.000 m2 for å kunne bruke det til å konfigurere og sammenstille havvindturbiner, samt bygge fundament. Selskapet starter nå med tilrettelegging av de første 70.000 m2 til havnivå, og er i gang med planlegging av resten. Anlegget har dypvannstilgang (nær 100 meter kort fra kai) i skjermet farvann og med lave tidevannsvariasjoner.
 • Karmsund Havn er i ferd med å utvikle betydelig havneinfrastruktur med fokus på havvind. På to nye lokaliteter vil Karmsund Havn tilby infrastrukturen som kreves for havvind, og er pådriver for stort areal på Håvik; Haugesund Windport, Haavik.

Areal for annen industrivirksomhet

 • Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte næringspark på 5000 dekar for ny grønn industri. Næringsparken er ferdigregulert og man har brukt de siste årene på få den fysiske infrastrukturen på plass. Eksempelvis er, fiber, veier og renseanlegg, samt økt vannforsyning. Parken har også etablert egen havn med dypvannskai. Havnen er i kontinuerlig utvikling, og den ligger i like ved Karmsund Havn som er en av Norges største logistikkhavner.

Knutepunkt med god og effektiv infrastruktur

Haugalandet har en svært sentral plassering mellom Stavanger og Bergen:

 • Rogfast er påbegynt, og det vil forkorte reisetiden til Stavanger til en time.
 • Hordfast vil, når den står ferdig mer enn forkorte forkorte reisetiden til Bergen
 • Regionen har en internasjonal flyplass som gjør veien kort til Europa og resten av verden.
 • Karmsund Havn er et logistikk-knutepunkt Det regionale havneselskapet er blant Europas mest fremtidsrettede og ambisiøse havnetilbydere.
 • Med planlagte forsterkninger av strømnettet til regionen og ilandføring av strømproduksjonen fra Utsira Nord vil regionen også i fremtiden ha rikelig tilgang på grønn energi. Det er laget en egen områdeplan for disse forsterkingene

Kompetanse og innovasjon for havvind i regionen:

Kompetansestrategi:

Regionrådet ba om at det skulle utarbeides en rapport om kompetansebehovet for havvind. Denne er utviklet i tett samarbeid mellom kommunene, næringslivet og utdanningsinstitusjonene, og den bygger på en tidligere kompetansekartlegging i regionen innen blant annet grønn industri, grønn energi, havnæringer og informasjonsteknologi.

Ledende ekspertise og fasiliteter:

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største utdanningsinstitusjonene i Norge med cirka 17 000 studenter. HVL har fem campus på Vestlandet, hvorav to på Haugalandet og i Sunnhordland.

I Haugesund tilbyr skolen flere utdanningsløp som er relevante for havvindmarkedet.

 • Maskiningeniørutdanning som gir grunnleggende kompetanse som er relevant for design, produksjon og vedlikehold av ulike komponenter i en havvindturbin.
 • Bachelorprogrammet «Automatisering og robotikk» gir kompetanse for utvikling av automatiserte prosesser.
 • Sterkt maritimt fagmiljø med utdanninger fra bachelor- til Ph.D.-nivå som gir viktig kompetanse innen sikker operasjon og ledelse av de mange utfordrende maritime operasjonene for en havvindutbygging.
 • Institusjonen har ambisjoner om å være en ledende kompetansepartner for havvind på Vestlandet
 • Arbeider med konkrete planer om å tilby to videreutdanningskurs innen havvind ved campus i Haugesund.

 

NORCE:

 • Forskningsgruppen «Hav og kyst» i NORCE er basert i Haugesund og driver forskning og utvikling innen oseanografi og marin meteorologi.
 • NORCE i Haugesund deltar i et initiativ for å etablere en forskningsarena innen havvind og maritime operasjoner i Haugesundsområdet

 

MET-senteret (Testsenter for marin energi)

MET Centre er anerkjent som et verdensledende testsenter i Nordsjøen for testing av nye marine fornybare energiteknologier som flytende vindkraft, solenergi og bølgeenergi under ulike forhold. Testsenteret tilbyr konsesjoner, infrastruktur og tjenester som kreves for testing på dypt vann (200+ meter).

Selv om flytende havvind er et relativt nytt felt, har MET-senteret allerede en stolt historie:

 • Equinor installerte verdens aller første flytende vindturbin, Hywind Demo, her i 2009.
 • Google Makani ble testet på senteret i 2019.
 • TetraSpar Demonstrator ble installert sommeren 2021.
 • Demonstrasjonen av det første flytende 10+MW flytende konseptet (Flaggship) starter i 2023.

Ledende industriklynger:

Norwegian Offshore Wind Cluster

 • Denne klyngen er den største samlingen av norske selskap som arbeider med havvind. Selskapets ledelse og administrasjon er lokalisert i Haugesund.

 

NCE Maritim Cleantech

Lokalisert i Sunnhordland – representerer et av verdens mest komplette maritime kommersielle knutepunkter. Klyngeorganisasjonen bruker norsk maritim kompetanse, bygget opp gjennom generasjoner, som et springbrett for utvikling av nye energieffektive og miljøvennlige teknologier.

Visjonen er å bli en verdensledende klynge for rene maritime løsninger.

 

 Simsea

Simulatorselskapet ble etablert i 2010 som en videreføring av Haugesund Simulatorcenter. Simseas simulatorer har modeller av ekte skip og utstyr som er i daglig bruk om bord. Deltakere opplever vær, vind og røft hav. Det eneste som mangler er sjøluften. Alle offshore simulatorene er integrerte og

 

Nasjonalt testsenter for autonome fartøy

Det er etablert et nasjonalt testsenter for autonome skip, navigasjonsteknologi og fjernstyrte operasjoner i farvannene rundt Haugesund.

Ta kontakt!

Som en region som er vant til å samarbeide – med nasjonale og internasjonale aktører – står vi klar til å besvare spørsmål, ta imot henvendelser og sette folk i kontakt.

Tora Margrethe Eide, Havvindkoordinator i Haugaland Vekst

Vil du vite mer om regionens havvindsatsing, de ulike bedriftene eller prosjektene beskrevet i rapporten? Kommunene på Haugalandet har en egen havvindressurs! Tora kan koble deg med relevante aktører, og gi dere mer informasjon om de ulike satsingene.

 

Sist oppdatert 27.10.2023